Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Βαριά Βιομηχανία

Alumil

Η Alumil αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους παραγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου και εξαρτημάτων και αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική βιομηχανική μονάδα στην Ευρώπη, όσον αφορά την ικανότητα παραγωγής αλουμινίου. Οι μονάδες παραγωγής περιλαμβάνουν 13 εργοστάσια στην βόρεια Ελλάδα σε 4 πόλεις (Κιλκίς, Σέρρες, Ξάνθη και Κομοτηνή) και 6 στο εξωτερικό (Ρουμανία, Βουλγαρία, 2 στην Σερβία, Βοσνία και Αλβανία).

Συνοπτικά, ο όμιλος παράγει:

  • Συστήματα αλουμινίου για κατασκευές κάθε είδους (πόρτες, παράθυρα, πάνελ κλπ.) τα οποία έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και ελεγχθεί από το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης του ομίλου και πιστοποιηθεί από τα πλέον γνωστά διεθνή ινστιτούτα (IFT Rosenheim, κλπ.).
  • Βιομηχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών (για την αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγεία κλπ.) προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις σε πλήθος διαφορετικών κλάδων.
  • Εσωτερικές άφλεκτες πόρτες ασφαλείας.
  • Σύνθετα πάνελ αλουμινίου (j-bonds).
  • Πολυκαρμπονικά φύλλα.

Με 26 θυγατρικές και 2,300 εργαζόμενους σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή, και με ένα δίκτυο πωλήσεων με παρουσία σε 45 χώρες, η Alumil έχει εδραιωθεί σαν μια από τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες βιομηχανίες αλουμινίου.

Στόχοι του έργου στην Alumil

Οι στόχοι της Alumil με την επιλογή και εγκατάσταση του Logistics Vision Suite της Mantis συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Βελτίωση της ακρίβειας του φορτίου και εξάλειψη των λαθών κατά την αποστολή (όσον αφορά είτε κωδικό είτε ποσότητα / βάρος).
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας στο κέντρο διανομής ράβδων και λοιπών παρελκόμενων προϊόντων.
  • Ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στον εντοπισμό της θέσης των αποθεμάτων σε πρώτες ύλες και τελικά αγαθά στα κέντρα διανομής.
  • Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών αναφορικά με τα προϊόντα που χρήζουν ειδικής διαχείρισης και συσκευασίας με τα οποία ο όμιλος εφοδιάζει συγκεκριμένους πελάτες.
  • Αυτοματοποίηση των δεδομένων και της ροής των πληροφοριών από τα κέντρα διανομής στο εμπορικό σύστημα της Alumil (Oracle ERP) και το αντίστροφο, προκειμένου να αποφευχθεί η πολλαπλή εισαγωγή δεδομένων, να διασφαλιστεί η ακρίβειά τους και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα.

Προκλήσεις και λύσεις

Η μεγαλύτερη πρόκληση για ένα τέτοιο εγχείρημα οφειλόταν στην ειδική φύση του προϊόντος και στη διαρρύθμιση των αποθηκών, σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις της Alumil για βελτιστοποίηση του χώρου στην αποθήκη και την αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων της. Είναι γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι αδύνατον) να εφαρμοστεί οποιασδήποτε μορφής κωδικοποίηση σε αυτού του είδους τα προϊόντα σε επίπεδο αντικειμένου. Επιπλέον, οι κωδικοί των διαφόρων προϊόντων δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι από την στιγμή που σε ορισμένες περιπτώσεις τα προφίλ αλουμινίου διαφέρουν σε διάσταση μόνο κατά μερικά χιλιοστά.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία παραλαβής στην αποθήκη των μη κωδικοποιημένων αντικειμένων (ή συλλογές ράβδων που είναι συσκευασμένες μαζί) είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι κύλινδροι των ράβδων και τα κουτιά κωδικοποιούνται από το σύστημα παραγωγής της Alumil και η ετικέτα φέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σε ηλεκτρονική φόρμα η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται αυτόματα από το LVS.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις κατά παραγγελία προϊόντων, ο σχετικός κωδικός / αριθμός παραγγελίας περιλαμβάνεται και στις ετικέτες, επιτρέποντας έτσι την υποστήριξη της μεταφόρτωσης της παραγγελίας του πελάτη με άμεση ανασυσκευασία και εκτύπωση των αντίστοιχων ετικετών αποστολής.

Ομοίως, σε περίπτωση παραλαβών από μια διαφορετική μονάδα του ομίλου όπου δεν υπάρχει κωδικοποίηση, το κέντρο διανομής βασίζεται στο LVS για να εκτελέσει πρώτο την απαιτούμενη σήμανση των προϊόντων που παραλαμβάνονται πριν την έναρξη της διαδικασία αποθήκευσης. Ο αλγόριθμος αποθήκευσης του LV υπαγορεύεται καταρχήν από τη φύση του προϊόντος (ταχυκίνητα ή βραδυκίνητα) όπως επίσης και από τα γνωρίσματα του συγκεκριμένου αντικειμένου και αποθέματος.

Ο όμιλος, ο οποίος είναι πλέον σε θέση να εκπληρώνει γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια κάθε αίτημα για ειδική μεταχείριση από συγκεκριμένους πελάτες, έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που αναπτύσσεται δυναμικά. Για το σκοπό αυτό, η Alumil βασίζεται στην ικανότητα του LVS να αναγνωρίζει το απόθεμα το οποίο είναι έτοιμο για περαιτέρω επεξεργασία από το απόθεμα που έχει χαρακτηριστεί σαν τελικό προϊόν.

Η εκτέλεση των παραγγελιών είναι μια από τις πιο περίπλοκες διαδικασίες στην Alumil διότι προϋποθέτει ότι οι εκτελεσμένες παραγγελίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ειδικές προδιαγραφές του πελάτη στον υψηλότερο δυνατό βαθμό χωρίς να διακόπτεται ταυτόχρονα και η διαδικασία παραγωγής. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που κάποια συγκεκριμένη παραγγελία πελάτη δεν μπορεί να εκτελεστεί λόγω έλλειψης διαθέσιμων αποθεμάτων, το φορτίο δεσμεύεται.

Η Alumil βελτιώνει επίσης τη δρομολόγηση του φορτίου και τη φόρτωση των οχημάτων μεταφοράς, και παρέχει όλα αυτά σαν μέρος του φόρτου εργασίας του κέντρου διανομής. Το πρόγραμμα φόρτωσης του κέντρου διανομής είναι ευέλικτο και βελτιστοποιείται αναλόγως. Με την έναρξη της διαδικασίας συλλογής μιας συγκεκριμένης παραγγελίας, η παραγγελία δρομολογείται σε συγκεκριμένο πλάνο φόρτωσης και δεσμεύεται γι’ αυτή το κατάλληλο απόθεμα. Οι διαδικασίες συλλογής είναι κυρίως βασισμένες σε διαφορετικούς αλγόριθμους για τα ταχυκίνητα και βραδυκίνητα προϊόντα.

Επιπροσθέτως, το LVS έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται σε περιόδους χαμηλής και υψηλής ζήτησης. Τέλος, αναφορικά με τη διαχείριση των ράβδων (μήκους 6μ. συνήθως), το LVS κατευθύνει τη συλλογή ανά περιοχή και η παραγγελία ενοποιείται στις ράμπες.

Τα πλεονεκτήματα

Χάρη στην επιτυχή εγκατάσταση του LVS της Mantis, η Alumil αύξησε την ακρίβεια του επιπέδου των αποθεμάτων της κατά 99,3% και αύξησε την παραγωγικότητά της κατά 13%. Η συνολική βελτίωση του κύκλου της επιχειρηματικής διαδικασίας στο κέντρο διανομής αυξήθηκε κατά 24%.

Το έργο αναγνωρίζεται από τη διεύθυνση της Alumil σαν μια επιτυχή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες του ομίλου, επιτρέποντας την αποκόμιση πολλών ωφελειών και παρέχοντας στην Alumil συγκριτικό πλεονέκτημα σε διεθνή κλίμακα.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.