Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Οικογένεια προϊόντων λογισμικού Logistics Vision Suite

Το Logistics Vision Suite, είναι η Ελληνική απάντηση για μια ολοκληρωμένη state-of-the-art οικογένεια προϊόντων λογισμικού για τον προγραμματισμό, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, η οποία ενσωματώνει καθιερωμένες πρακτικές οργάνωσης και βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας κορυφαίων πολυεθνικών και Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του Logistics Vision Suite επιτρέπει την εύκολη και ολοκληρωμένη διασύνδεσή του με συμπληρωματικά πληροφοριακά συστήματα ERP & MRP. Το Logistics Vision Suite είναι μία δομημένη και ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

  • Warehouse Vision για την Οργάνωση και την Αυτοματοποίηση των Κέντρων Διανομής: Το Warehouse Vision είναι ένα state-of-the-art Warehouse Management System (WMS) το οποίο διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί όλες τις λειτουργίες ενός κέντρου διανομής όπως είναι η παραλαβή / ταυτοποίηση των εμπορευμάτων από τους προμηθευτές και την παραγωγή, η τοποθέτηση στα αποθηκευτικά συστήματα, η ανατροφοδοσία των θέσεων συλλογής, οι εργασίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. ανασυσκευασία, ετικετοποίηση και συναρμολόγηση), τις διαφόρου τύπου απογραφές (π.χ. γενική και κυκλική) και τέλος οι εργασίες διεκπεραίωσης των παραγγελιών (συλλογή, συσκευασία, φόρτωση και αποστολή). Για την επίτευξη των στόχων του, το Warehouse Vision αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων (RF) και γραμμωτού κώδικα (barcode) καθώς και όπου αυτό απαιτηθεί, εξοπλισμού υψηλής αυτοματοποίησης όπως Automatic Storage & Retrieval Systems, Order Picking, Conveyors & Sorters.
  • Transportation Vision για τη Βελτιστοποίηση των Διανομών: Μεταξύ των λειτουργιών που υποστηρίζει το Transportation Vision περιλαμβάνονται η δρομολόγηση των διαθέσιμων οχημάτων (Vehicle Routing), η κατανομή και φόρτωση των εμπορευμάτων στα οχήματα (Order Loading), η προσωρινή εναπόθεση και διαμεταφορά αγαθών (Transit & Forwarding), η παράδοση στους παραλήπτες συνοδευόμενη από την σχετική απόδειξη (Proof οf Delivery) και τέλος η συντήρηση, διαχείριση και παρακολούθηση του στόλου οχημάτων (Fleet Management & Tele-tracking).
  • Inventory Vision (powered by Syncron) για την Αριστοποίηση των Αποθεμάτων: Η ζωτικής σημασίας ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων για επίτευξη και διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους με το μικρότερο δυνατό κόστος αποθεμάτων οδήγησε την Mantis στην επέκταση του Logistics Vision Suite στην κατεύθυνση της πρόβλεψης ζήτησης (Demand Forecasting), του προγραμματισμού αγορών, της βελτιστοποιημένης αναπλήρωσης και κατανομής των αποθεμάτων στα διάφορα κέντρα διανομής και σημεία πωλήσεων (Replenishment Planning) και γενικά στην διοίκηση των αποθεμάτων. Η επέκταση αυτή υλοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας του Inventory Vision το οποίο βασίζεται στο λογισμικό Syncron της πολυεθνικής εταιρίας Syncron International, την οποία η Mantis αντιπροσωπεύει στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. To Syncron είναι ένα διεθνώς καθιερωμένο σύστημα, το οποίο πέραν των εκατοντάδων σημαντικών εγκαταστάσεων που διαθέτει σε όλο τον κόσμο, είναι και η μόνη διεθνούς επιπέδου λύση στον τομέα της διοίκησης των αποθεμάτων που έχει δοκιμασθεί επιτυχώς στην Ελλάδα, έχοντας ήδη επιλεγεί από κορυφαίες επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς.
  • Plant Vision για τη Διαχείριση της Παραγωγής: Η διαχείριση των πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και ημιετοίμων, η βελτιστοποίηση της ροής τους από / προς / μέσα τους χώρους παραγωγής και τέλος η παρακολούθηση των παρτίδων, των αναλώσεων και της φύρας απαιτούν μια διαφορετική (logistics) προσέγγιση από αυτή των ετοίμων προϊόντων. Το Plant Vision έχει σχεδιασθεί ειδικά για να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις και να προσφέρει σύγχρονες και ρεαλιστικές λύσεις στον χώρο της παραγωγής. Η συντήρηση του βιομηχανικού εξοπλισμού (Computerized Maintenance Management Systems - CMMS) αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά υποσυστήματα του Plant Vision.
  • Quality Vision για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων: Περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες του ISO και του HACCP σε ένα ενιαίο σύστημα ποιότητας. Ιχνηλασιμότητα, παράπονα πελατών, διορθωτικές ενέργειες, μετρήσεις σε κρίσιμα σημεία, ποιοτικοί έλεγχοι, προδιαγραφές, εκπαίδευση προσωπικού, audits κα.

Πλεονεκτήματα της νέας γενιάς λογισμικού LVS

Επιπλέον των λειτουργιών που αφορούν την ιχνηλασιμότητα, το LVS περιέχει και σημαντικά νέα στοιχεία, όπως:

Κορυφαία προσαρμοστικότητα (adaptability). Παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες αναπροσαρμογής και αλλαγής διαδικασιών και επιχειρησιακών κανόνων και σεναρίων (Business Rules & Scenarios) από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του πελάτη μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ενδεικτικά:

  • Δυνατότητα ορισμού απεριόριστου αριθμού έξυπνων χαρακτηριστικών (smart attributes) στο απόθεμα, στα είδη, στις παραλαβές, στους πελάτες και στις παραγγελίες.
  • Γραφικό εργαλείο σχεδιασμού επιχειρησιακών κανόνων και σεναρίων (Visual Business Scenario Builder) το οποίο έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί τα παραπάνω έξυπνα χαρακτηριστικά.
  • Δυνατότητα ανάπτυξης απλών εφαρμογών (scripts) από κατάλληλα εκπαιδευμένους χρήστες.

Οι παραπάνω νέες δυνατότητες συντελούν σε μείωση έως και 5 φορές του χρόνου υλοποίησης αλλαγών στις υπάρχουσες λειτουργίες καθώς και νέων λειτουργιών, επιτρέποντας έτσι σε κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του πελάτη να συντηρούν το σύστημα και να πραγματοποιούν μόνοι τους τις αλλαγές, μειώνοντας σημαντικά το κόστος συντήρησης του συστήματος.

Ιδιαίτερα φιλικό και παραμετρικό user interface το οποίο βελτιώνει έως και 30% την παραγωγικότητα των χρηστών όσον αφορά την χρήση του συστήματος.

Εξελιγμένη διαχείριση πόρων και εργασιών με κανόνες και προτεραιότητες (ειδικότητες και δεξιότητες χειριστών, περονοφόρων, μηχανών, κλπ.).

Business Intelligence. Στο LVS ενσωματώθηκαν τα Business Objects, από τα διεθνώς κορυφαία εργαλεία Business Intelligence. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τους αναφορές και δείκτες (KPIs), ενώ παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα αυτά να σηκώνονται στο διαδίκτυο.

Δυνατότητα αξιοποίησης του μοναδικού στην Ελληνική αγορά κορυφαίου συστήματος διοίκησης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, βάσει HACCP / ISO (Quality Vision) το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από την εταιρία Γιώτης.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.