Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
   

Οι λύσεις της Mantis, που μπορούν να ενταχθούν και να επιδοτηθούν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος και αφορούν τους υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτες είναι:

Για περιβάλλον Logistics Vision:

 • Προμήθεια επιπλέον χρηστών.
 • Προμήθεια νέων υποσυστημάτων.
 • Αγορά πακέτου υπηρεσιών, για την μελέτη και υλοποίηση νέων απαιτήσεων αλλά και αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων λειτουργιών.
 • Πακέτα υπηρεσιών υποστήριξης.

Προϊόντα λογισμικού και εξοπλισμού:

 • Συστήματα πρόβλεψης και αναπλήρωσης αποθεμάτων (Inventory Vision).
 • Συστήματα διαχείρισης υλικών στην παραγωγή (Plant Vision).
 • Συστήματα ελέγχου ποιότητας (Quality Vision).
 • Λύσεις υψηλής αυτοματοποίησης (Voice Logistics, Logistics by Light, Pick & Sort).
 • Εξοπλισμός Auto-ID (Ασύρματα τερματικά και δίκτυα, Εκτυπωτές Barcode, RFID).

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσό 15.000 € έως 200.000 €. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα της Mantis, καλέστε στο 210 6728190.

Για πληροφορίες που αφορούν το ΕΣΠΑ, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ και της Ανταγωνιστικότητας.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.