Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Plant Vision

Η διαχείριση των πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και ημιετοίμων, η βελτιστοποίηση της ροής τους από / προς / μέσα τους χώρους παραγωγής, και τέλος η παρακολούθηση των παρτίδων και της γενεαλογίας τους, των αναλώσεων και της φύρας, απαιτούν μια διαφορετική (logistics) προσέγγιση από αυτή των ετοίμων προϊόντων. Το Plant Vision είναι ένα σύγχρονο Manufacturing Execution System (MES) το οποίο έχει σχεδιασθεί ειδικά για να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις και σε συνδυασμό με τα άλλα μέλη της οικογένειας Logistics Vision Suite αποτελεί μια ολοκληρωμένη, ρεαλιστική και σύγχρονη λύση για μεσαίες και μεγάλες βιομηχανίες.

Goods Flow Monitoring

Το Plant Vision έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τα ενδιάμεσα προϊόντα σαν απόθεμα στον χώρο παραγωγής. Τα ενδιάμεσα προϊόντα είναι παραγόμενα προϊόντα που μπορούν να μετρηθούν και ο σκοπός τους είναι να μεταφερθούν σε ένα επόμενο στάδιο παραγωγικής διαδικασίας, κάτω από τις ίδιες εντολές παραγωγής. Για αυτό το λόγο τα προϊόντα αυτά εντοπίζονται στο απόθεμα κυρίως βάσει των ιδιοτήτων του αποθέματος τους, όπως των προδιαγραφών παραγωγής, τις φάσεις παραγωγής και των σχετικών εντολών παραγωγής και όχι βάσει του κωδικού τους. Με τον τρόπο αυτό το Plant Vision μπορεί πραγματικά να παρακολουθεί σε σχέση με το απόθεμα, σύνθετες πολυφασικές διαδικασίες παραγωγής προσφέροντας πλήρη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των εργασιών σε εξέλιξη σχετικά με το απόθεμα.

Specifications Management

Η έγκριση προδιαγραφών πριν αυτές χρησιμοποιηθούν στις πραγματικές εντολές παραγωγής, διευκολύνει την διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων. Επιπλέον υποστηρίζονται εναλλακτικές προδιαγραφές, καθώς και αλλαγή του ιστορικού για τις προδιαγραφές. Το Plant Vision υποστηρίζει προδιαγραφές για τη συνεχή παραγωγή, τη διακριτή παραγωγή και τις επανακατεργασίες.

Συνεχής Παραγωγή

 • Πολυφασικές διαδικασίες παραγωγής, υποστηρίζοντας ένα δίκτυο ροής προϊόντων.
 • Η συμπαραγωγή υποστηρίζεται σε κάθε φάση της παραγωγής.
 • Υποστηρίζεται η ανάμειξη των υλικών, η αναλογία ποσοτήτων, οι σταθερές και μεταβλητές ποσότητες των φυρών, οι αυξομειώσεις καθώς και η απόδοση της παραγωγής.
 • Πλασματικά υλικά για την άθροιση των BOM τους στο αρχικό στάδιο (phantom items).
 • Ροή των προδιαγραφών για τα στάδια έγκρισης, ακύρωσης και λήξης.
 • Εκτεταμένη υποστήριξη έκδοσης προδιαγραφών και του ιστορικού τους.

Διακριτή Παραγωγή

 • Πολυφασικές διαδικασίες παραγωγής, που υποστηρίζουν συγκλίνοντα μοντέλα της ροής υλικών.
 • Απλές προδιαγραφές προϊόντων με όλα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.
 • Αυτόματη γέννηση της ροής των ενδιάμεσων προϊόντων για διευκόλυνση της εισαγωγής των δεδομένων.

Επανακατεργασία (rework)

 • Ειδικές προδιαγραφές που υποστηρίζουν την δυνατότητα για επανακατεργασία (rework) του ίδιου προϊόντος.
 • Μίας φάσης, απλή προδιαγραφή προϊόντος.

Τέλος χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του LVS για την διαχείριση κάθε τύπου επισυναπτόμενων εγγράφων, το Plant Vision μπορεί να υποστηρίξει όλα τα απαιτούμενα σχέδια, οδηγίες, παραδείγματα, κλπ., ακόμα και βίντεο δείχνοντας στον χρήστη οδηγίες εγκατάστασης ή συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί της διαδικασίας.

Εντολές Παραγωγής (Production Orders)

Υποστηρίζει εντολές παραγωγής για διαδικασίες τόσο συνεχούς ή διακριτής παραγωγής, όσο και επανακατεργασίας. Οι εντολές παραγωγής συσχετίζονται με συγκεκριμένες κινήσεις ανάλωσης ή παραγωγής. Οι εντολές παραγωγής, που χρησιμοποιούν προδιαγραφές της παραγωγής, προγραμματίζουν όλες τις απαιτήσεις υλικών και προϊόντων που συσχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία.

Το πλάνο των εντολών παραγωγής υποστηρίζει την έκδοση, ενεργοποίηση, και ολοκλήρωση των εντολών. Για τα ενδιάμεσα παραγόμενα υλικά τα οποία μεταφέρονται στην επόμενη φάση καθώς και για τα τελικά προϊόντα τα οποία πρόκειται να παραλειφθούν από την αποθήκη, υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα ανά φάση. Τα έγγραφα της παραγωγής περιέχουν barcode για την διευκόλυνση συλλογής των δεδομένων της παραγωγής.

Αναπλήρωση Παραγωγής (Production Replenishment)

Είναι η διαδικασία που αναγνωρίζει τις απαιτήσεις των υλικών στην παραγωγική διαδικασία για την εξυπηρέτηση των εντολών και γεννάει την συλλογή αυτών των αγαθών σύμφωνα με τις διαδικασίες της αποθήκης. Υποστηρίζονται και απλές διαδικασίες για αποθήκες χωρίς WMS. Τα υλικά τελικά μεταφέρονται στις μονάδες παραγωγής που απαιτούνται.

Back Flashing

ια την διευκόλυνση της απεικόνισης της παραγωγής, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου τεχνολογικά δεν είναι δυνατόν ή δε επιτρέπεται κοστολογικά, το Plant Vision υποστηρίζει αυτόματους υπολογισμούς και επεξεργασία των δεδομένων της παραγωγής, βασιζόμενο στις προδιαγραφές των εντολών.

Το Back Flashing είναι η δυνατότητα του συστήματος να δημιουργήσει κινήσεις ανάλωσης υλικών, οι οποίες συνάγονται από δηλώσεις που έκαναν οι χρήστες αναφορικά με ποσότητες προϊόντων που παρήχθησαν. Η λειτουργικότητα αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υλικών ευτελούς αξίας ή όταν είναι τεχνολογικά αδύνατη η καταγραφή των ποσοτήτων που αναλώνονται. Η αντίστροφη διαδικασία Inverse Back Flashing, είναι η δυνατότητα του συστήματος να συνάγει κινήσεις παραγωγής από δηλώσεις αναλώσεων υλικών.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.