Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Quality Vision

Το Quality Vision είναι ένα πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα για τον προγραμματισμό, εκτέλεση και παρακολούθηση των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων τα πρότυπα ISO & HACCP, την δημιουργία και διαχείριση πλάνων ποιότητας και ασφάλειας, εντολές ποιοτικών ελέγχων, δειγματοληπτική πολιτική, αναφορές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, διαχείριση διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, παράπονα πελατών και διορθωτικές ενέργειες.

Συνιστάται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εμπορικά ή/και παραγωγικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον χώρο των τροφίμων, ποτών και άλλων ευαίσθητων στην ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων.

Quality Assurance ISO

Ελεγχόμενα Έγγραφα

Είναι το σύστημα διαχείρισης εγγράφων με το στόχο να διαχειριστεί όλα τα έγγραφα του ISO του ποιοτικού συστήματος της επιχείρησης. Τα ελεγχόμενα έγγραφα ρυθμίζονται σε αυτήν την ενότητα και είναι έπειτα ορατά από την κάθε διαχειριζόμενη μορφή όλων των συστημάτων του Logistics Vision Suite με την αυτόματη επιλογή της πιο πρόσφατης αναθεώρησης. Η ελεγχόμενη λειτουργία εγγράφων υποστηρίζει τη διαχείριση αναθεώρησης εγγράφων, όλες τις αναθεωρήσεις ιστορικά, αρμόδια πρόσωπα των διαδικασιών, αρμόδια τμήματα, σχετικά και εξαρτημένα έγγραφα κλπ.

Επιθεωρήσεις

Οι επιθεωρήσεις μπορούν να είναι εσωτερικές, αναφερόμενες στις επιχειρηματικές διαδικασίες, ή εξωτερικές, αναφερόμενες στους ποιοτικούς ελέγχους που γίνονται σε άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (προμηθευτές, υπεργολάβοι, μεταφορείς κλπ.). Οι επιθεωρήσεις μπορούν να εκτελεσθούν και να ελεγχθούν από το τμήμα διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης ή από εξωτερικούς ελεγκτές.

Διορθωτικές ενέργειες

Η ενότητα διορθωτικών ενεργειών υποστηρίζει διορθωτικές, προληπτικές και προτεινόμενες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές ανατίθενται σε εργαζόμενους και παρακολουθούνται προκειμένου να επικυρωθεί η αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων. Η διαχείριση αιτημάτων διορθωτικών ενεργειών υποστηρίζει τις καθημερινές διαδικασίες και τα καθήκοντα του τμήματος διασφάλισης ποιότητας.

Food Safety HACCP

Το Food Safety HACCP είναι μια ειδική λύση για να υποστηρίξει πρόσθετα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη του Quality Vision Main System. Παρόλο ότι εστιάζει συνήθως στις απαιτήσεις επιχειρήσεων τροφίμων, μπορεί να έχει μια σχετική προστιθέμενη αξία για οποιαδήποτε επιχείρηση όπου η ασφάλεια είναι μια σημαντική ανησυχία.

Προαπαιτούμενα Προγράμματα (PRPs)

Η προαπαιτούμενη ενότητα προγραμμάτων διαχειρίζεται τα υποστηρικτικά μέτρα του συστήματος ποιότητας. Κατόπιν κάθε φορά που μια ενέργεια αναφερθεί ως ολοκληρωμένη, παράγεται μια νέα ενέργεια σε αναμονή εκτέλεσης σε ημερομηνία σύμφωνη με την σχετική συχνότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Η δυνατότητα να τεκμηριώνεται ότι όλες οι ενέργειες εκτελούνται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας, είναι σημαντική για την επιχείρηση ώστε να ελέγξει αν ισχύει σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει.

Παράπονα Πελάτη (Customer Complains)

Η ενότητα παράπονα πελάτη είναι να ελέγξει παράπονα για τα προϊόντα και υπηρεσίες, που αναφέρονται από τους πελάτες. Τα παράπονα πελάτη μπορούν να προκαλέσουν ένα σχετικό αίτημα δράσης για να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων.

Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control)

Η ενότητα ποιοτικού ελέγχου έχει στόχο να δημιουργεί εντολές ποιοτικού ελέγχου σε σχέση με γεγονότα που πρέπει να δημιουργούν τέτοιες εντολές όπως θα μπορούσε να είναι μια παραλαβή αγαθών από έναν προμηθευτή ή από την παραγωγή, ένα αίτημα των υλικών που εκδίδεται για μια εντολή παραγωγής κλπ.

Το χαρακτηριστικό υποσύστημα τιμών δοκιμής είναι όπου τα πραγματικά αποτελέσματα μετρήσεων αναφέρονται. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που καταχωρούνται έναντι των εντολών ποιοτικού ελέγχου, συγκρίνονται με τις αποδεκτές τιμές και οι αποκλίσεις καταγράφονται. Βασισμένο στα τελικά αποτελέσματα η εντολή θα ταξινομήσει ποιοτικά την παρτίδα της ποσότητας των υπό έλεγχο αγαθών.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.